Integritetspolicy

INFORMATION OM BEHANDLING AV GÄSTERS PERSONUPPGIFTER

Datasekretess är mycket viktigt för Rucksack Reisen GmbH (Idre Stugor) och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter? 
Rucksack Reisen GmbH (Pleistermühlenweg 278, 48157 Münster, Tyskland) är registeransvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Var lagrar vi dina uppgifter? 
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras för internt bruk i vårt datasystem på ett säkert sätt. Uppgifterna behövs för att hantera din bokning och hanteras bara av behörig personal och ett fåtal väl valda samarbetspartners och leverantörer till våra system.
Rucksack Reisen GmbH har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Information från och om dig som vi samlar in och behandlar
Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, IP­ adress, uppgifter för att underlätta användandet av tjänsterna (såsom inloggning), förvalt språk, användarhistorik, uppgifter om medlemskap, information om ditt resesällskap, bokningspreferenser, betalning, anställning, kontakter vid akuta situationer, krav på särskild diet, krav på handikappanpassning och annan information du lämnar vid användning av tjänsterna. Som exempel på personuppgifter från bolag utanför Rucksack Reisen GmbH kan nämnas uppdaterad adressinformation och demografisk information.

Rucksack Reisen GmbH använder personuppgifter för att
1. administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster.
2. bearbeta dina bokningar, din betalning och beställningar av tjänsterna.
3. kontakta dig via t.ex. SMS, andra mobila applikationer, e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse.
4. diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av tjänsterna.
5. analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av tjänsterna, t.ex. verifiera att ditt användarkonto inte används av andra.
6. individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra tjänster.
7. analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.
8. efterleva gällande lagstiftning.
9. öka din nytta och upplevelse av våra tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta.
10. marknadsföra våra tjänster.

Du har rätt att när som helst begära att ta bort dina uppgifter, skicka då ett mail till reisen@rucksack-reisen.de.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kan delas inom Rucksack Reisen GmbH och mellan dotterbolag. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig din data för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Det innebär att vi inte lämnar uppgifter som kan knytas till dig, exempelvis kvitton och bekräftelse av din vistelse, till tredje part utan laglig grund, Rucksack Reisen GmbH kan lämna ut personuppgifter till, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Rucksack Reisen GmbH annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna? 
Varje gång vi erhåller dina personuppgifter informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat och/eller obligatoriskt för att ingå ett avtal, och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.
Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss, och du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan det däremot komma att inverka på vår möjlighet att ingå avtal, leverera och tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig, samt att administrera avtalsförhållandet och uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Rucksack Reisen GmbH , verifiera dig med giltigt ID-kort hos oss och så skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång som Rucksack Reisen GmbH behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på din data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du har ett member-medlemskap kontaktar du Rucksack Reisen GmbH för att se vad vi har för information om dig samt om du vill redigera dina personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Rucksack Reisen GmbH.
Du har rätt att avregistrera dig från kontakt samt direktmarknadsföring.
Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick eller på hemsidan.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild personal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid kontakta oss på reisen@rucksack-reisen.de.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Rucksack Reisen GmbH behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.
Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att vi ska kunna leverera och tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig som gäst på bästa sätt och för att fullgöra och administrera vårt avtal med dig.

Uppdateringar av GDPR-arbete:
Vi arbetar med att stärka din personliga integritet och kan behöva uppdatera vårt GDPR-arbete löpande. Den senaste versionen av arbetet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i arbetet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.